ALTERNA KFT.: B/2020/001255. számon nyilvántartott felnőttképző

Adatvédelmi nyilatkozat és adatkezelési tájékoztató

1.  BEVEZETÉS 

Az –ALTERNA– Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 37.) - a továbbiakban –ALTERNA– Kft., szolgáltató, adatkezelő, Társaság) -, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen adatkezelési tájékoztató szabályozza az –ALTERNA– Kft. képzési szolgáltatása körébe tartozó adatkezelést, valamint az alábbi weboldal adatkezelését: http://www.europa-akademia.hu és az alábbiakban foglalt tartalmi előíráson alapul. 

A tájékoztató és módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.  

Az –ALTERNA– Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét, a változásokat kellő időben közzéteszi.

Az –ALTERNA– Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az –ALTERNA– Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: –GDPR–)
  • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján - közvetlenül vagy közvetve – azonosított, vagy azonosítható természetes személy

 

2. DEFINICIÓK 

 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés 
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez 
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (vagy amely), önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja 
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen azok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése 
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele 
 • nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele 
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges 
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik 
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is -, az adatok feldolgozását végzi.

 

3. CÉGADATOK

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők: 

 • Név: ALTERNA– Oktatási, Ismeretterjesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 • Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 37.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-464336
 • Adószám: 12084247-2-43
 • Telefonszám: 06-1-202-7400
 • E-mail: info(kukac)alterna.hu; info(kukac)europa-akademia.hu
 • Adatkezelő képviselője: dr. Varju Márta - Ügyvezető

 

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama 

Felhívjuk a –ALTERNA– Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk:

4.1.     Ügyfélkapcsolattartással, érdeklődéssel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés célja: információ nyújtása korábbi partnerek, érdeklődők részére; ügyfélkapcsolattartás. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével v. a képzési jelentkezési lapon tett jóváhagyásával jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt személyes adatok köre:

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • érintett által megadott egyéb információk
 • egyedi azonosító.

 

Az adatkezelés időtartama: az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig 

4.2.     Képzéssel kapcsolatos hatósági adatszolgáltatás

Az adatkezelés célja: Képzéssel kapcsolatos statisztikai adatok kötelezo– begyu–jtése, adatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi előírás

Adatok megadása feltétele a képzési szolgáltatási szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást. 

A kezelt személyes adatok köre:

 • név
 • állampolgárság,
 • születési hely
 • születési idő
 • lakcím
 • legmagasabb iskolai végzettség
 • munkajogi státusz
 • egyedi azonosító.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve: 2013. évi LXXVII. törvény alapján 5 évig. 

4.3.     Képzési szerződéskötéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: képzési szerződéskötés az érintettel, szolgáltatás nyújtása

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogszabályi előírás

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást. 

A kezelt személyes adatok köre:  

 • szerződő neve
 • születési neve
 • születési helye, ideje
 • anyja neve
 • lakcíme
 • aláírása (jelenléti íven)
 • egyedi azonosító. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve: 2013. évi LXXVII. törvény alapján 5 évig. 

Adattovábbítás:

A Three In One Concepts– (One Brain–) kineziológiai módszer oktatásában történő képzésekben résztvevő érintettek adatainak továbbítása a Three In One Concepts– (One Brain–) jogtulajdonosa felé (név, cím, emailcím, telefonszám) a képzés Three In One Concepts–, Inc. általi igazolása (képzési nyilvántartása, certifikációja) céljából.

Adattovábbítási nyilatkozat:

A Three In One Concepts– kineziológiai módszer alapján történő képzésben történő részvételem során elfogadom, hogy az adatkezelő adatbázisában tárolt személyes adataim átadásra kerüljenek a Three In One Concepts–, Inc. (275 E. Hillcrest Drive, Suite 130 Thousand Oaks, CA 91360-5818, USA Phone: +1-805-449-8795 Fax: +1-805-449-8794, email address: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) mint adatkezelő részére.

A továbbított adatok köre:

Név, cím, emailcím, telefonszám, a Three In One Concepts– rendszerében elvégzett tanfolyam megnevezése, a tanfolyam elvégzésének dátuma.

Az adattovábbítás célja:

Az egyes tanfolyamokat (szinteket) elvégzett hallgatók pontos nyilvántartása; a tanfolyamok elvégzését igazoló oklevelek kiállítása és megküldése; a Three In One Concepts– keretébe tartozó képzés nyilvántartásának vezetése.

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása.

4.4.     Képzési igazolás kiadásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: sikeres képzés elvégzéséről igazolás kiadása az érintett részére  

Az adatkezelés jogalapja: érintett jogos érdeke

A kezelt személyes adatok köre:

 • név
 • állampolgárság
 • születési hely
 • születési idő
 • lakcím
 • legmagasabb iskolai végzettség
 • munkajogi státusz
 • képzési szerződéses adatok
 • egyedi azonosító. 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve: 2013. évi LXXVII. törvény alapján 5 évig. 

A jogos érdek megjelölése: az érintett jogos érdeke az adatok kezelése, elmaradása esetén az érintett részére képzési igazolást nem tud kiállítani az adatkezelő a 4.2 pontban meghatározott megőrzési időt követően 

4.5.     Számla kiállítása (természetes személy érintett esetén)

Az adatkezelés célja: számla kiállítása a számlafizető részére, jogszabályi előírások teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: jogszabály szerint

Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást. 

A kezelt személyes adatok köre:

 • számlafizető neve
 • számlázási cím
 • egyedi azonosító. 

Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben meghatározott határidőig 

5. Érintettek köre 

Az adatkezelő képzési szolgáltatásával kapcsolatosan érdeklődő személyek, az adatkezelővel képzési szerződést kötött személyek ill. számlafizető személyek. 

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás 

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltató 

7. Az érintettek jogai 

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli) 

 • a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést
 • b) kérelmezheti azok helyesbítését
 • c) kérelmezheti azok törlését
 • d)kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
 • e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 • f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

8. EGYÉB ADATKEZELÉSEK 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő. 

9. Gyermekek

A képzési szolgáltatással és a www.europa-akademia honlappal kapcsolatos termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket. 

10. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 • a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)
 • b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)
 • c) változatlansága igazolható (adatintegritás)
 • d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében. 

11. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. 

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül. Amennyiben az információ átadás az érintett részére 30 napon belül nem valósítható meg, a megkereséstől számított 30 napon belül értesítést küldünk az érintett részére és az értesítést követő 2 hónapon belül az érintett által kért információkat az érintett részére átadjuk.

Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük. 

Tájékoztatáshoz való jog:

Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa. 

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 3. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. 

Helyesbítés joga:

E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat: 

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges: 

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 3. a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján
 4. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell. 

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését. 

Tiltakozás joga:

Ha a személyes adatok kezelése jogos érdek alapján történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. 

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Eljárási szabályok:

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-3911400

E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2018. 06. 03.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató